Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBSAH

I. Úvodní ustanovení

II. Prodej zboží

1. Uzavření smlouvy

2. Dodání a úhrada kupní ceny

3. Prodej do zahraničí přes e-shop firmy Famtoys.cz.

4. Práva z vadného plnění

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

III. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo na základě smlouvy o členství (dále jen „smlouva o členství“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adresách www.atyppress.cz, www.atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží/zakoupit členství od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1. Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu https://www.atyppress.cz/obchod/ je vydavatelství:

ATYP Press s.r.o.
se sídlem Pod Vlastním Krovem 1740/28, Praha 8, 18200
IČO: 28214820


1.4. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.

1.5. Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

1.6. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného provozovatelem zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

1.7. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.8  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příslušného smlouvního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám.

II. Prodej zboží

1. Uzavření smlouvy

1.1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

1.2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho množství, (ii) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním, (iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a (iv) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží.

1.5. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

1.6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

1.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: (i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo (ii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

1.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

1.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Dodání a úhrada kupní ceny

2.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím zvoleným způsobem.

  1. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši dle platného ceníku. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.
  2. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem: bezhotovostním převodem na účet.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

3. Prodej do zahraničí

V případě zájemce ze zahraničí, objednávejte ATYP Speciál či jiný produkt přes e-shop Famtoys. Firma Famtoys spolupracuje s Nadačním fondem ATYP, který vydává od roku 2016 online ATYP magazínem, již dva roky. E-shop Famtoys má platby a dopravu uzpůsobenou lépe pro zahraniční zákazníky. Ředitelka Famtoys Jana Adolfová – Pastelková je ambsadarkou megazínu ATYP Speciál.

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.3. Ustanovení článku 7.2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

4.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.

4.5. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 7.7. VOP.

4.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.7. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 7.2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

4.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího ( „reklamace“), a to v provozovně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na adresu provozovatele.

4.9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

4.12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

4.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

5.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 5.1. těchto obchodních podmínek). Tuto skutečnost musí kupující řádně prokázat.

5.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

5.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

5.6. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů., a dále spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

5.9. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

6.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Závěrečná ustanovení

1.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na adresách: https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz.

1.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

1.5. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro smlouvy o uzavřené v rámci marketingové akce; pokud zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu v účinnosti stávající VOP. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou VOP nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

1.6. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

1.7. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

1.8. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

1.9. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

1.10. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

1.11. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

1.12. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adresách www.atyppress.cz, atypmagazin.cz, autistickakonference.cz, nfatyp.cz v sekci GDPR/Informace o zpracování osobních údajů.

1.13. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.