Všeobecné obchodní podmínky

Ještě než se rozhodnete ke startu, přečtěte si naše Obchodní podmínky, ať Vás po cestě ke hvězdám něco nepřekvapí.

V případě GDPR a mediálních pravidel platí stejná jako pro ATYP magazín a tištěný ATYP Speciál, který vydává Nadační fond ATYP spolu s ATYP Press.

OBSAH

I. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo na základě smlouvy o členství (dále jen „smlouva o členství“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adresách www.atyppress.czwww.atypmagazin.cz/predplatneautistickakonference.cznfatyp.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2 VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží/zakoupit členství od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu https://www.atyppress.cz/obchod/ je vydavatelství:

ATYP Press s.r.o.
se sídlem Pod Vlastním Krovem 1740/28, Praha 8, 18200
IČO: 28214820

1.4 Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatneautistickakonference.cz, nfatyp.cz, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.

1.5 Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

1.6 Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného provozovatelem zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

1.7 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.8  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příslušného smlouvního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám.

II. Prodej zboží

1. Uzavření smlouvy

1.1 Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cznfatyp.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

1.2 Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adresách https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.4 Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho množství, (ii) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním, (iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a (iv) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží.

1.5 Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

1.6 Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

1.7 Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: (i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo (ii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

1.8 Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

1.9 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Dodání a úhrada kupní ceny

2.1 Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím zvoleným způsobem (v nabídce je Česká pošta nebo Zásilkovna, v případě kupujícího ze zahraničí viz článek 3.3.1).

2.2 V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši dle platného ceníku. Náklady spojené s balením zboží a balicím materiálem prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

2.3 Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.4 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem: bezhotovostním převodem na účet nebo on-line platbou.

2.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě kupujícímu.

3. Prodej do zahraničí

3.1 V případě zájemce ze zahraničí, objednávejte ATYP Speciál či jiný produkt přes Zásilkovnu, která je instalovaná v našem e-shopu.

4. Práva z vadného plnění

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.3 Ustanovení článku 7.2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

4.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.

4.5. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 7.7. VOP.

4.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.7 Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 7.2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

4.8 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího ( „reklamace“), a to v provozovně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na adresu provozovatele.

4.9 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.10 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.11 Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

4.12 Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

4.13 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

5.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 5.1. těchto obchodních podmínek). Tuto skutečnost musí kupující řádně prokázat.

5.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

5.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

5.6. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů., a dále spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

5.9. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

6.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Pravidla pro crowdfunding

Ještě než se rozhodnete ke startu,přečtěte si naše Obchodní podmínky, ať Vás po cestě kehvězdám něco nepřekvapí.

Práva a povinnosti ATYP Press. Platí mediální pravidla a GDPR stejná jako pro ATYP magazín a tištěný ATYP Speciál, který vydává Nadační fond ATYP spolu s ATYP Press.

 • Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
 • Zaslané Dílo mohou posoudit všichni redaktoři ATYP Press a ATYP magazínu nebo pověřený redaktor. ATYP Press si vyhrazuje právo rukopis nepřijmout bez uvedení důvodu. ATYP Press si vyhrazuje právo na připomínky k Dílu, které editor spolu s Autorem prokonzultují a Autor je případně zohlední ve svém Díle. ATYP Press si vyhrazuje právo, pokud významné připomínky Autor neshledá jako důležité a neupraví spolu s editorem, Dílo nepřijmout.
 • ATYP Press se zavazuje vytvářet pro Autory vhodné podmínky pro dokončení Díla.
 • ATYP Press si vyhrazuje právo na zapojení vlastního týmu, který se skládá především z pracovníků redakce ATYP magazínu (např. editor,
  ilustrátor, grafik, layoutér…)…. V individuálních případech může Autor navrhnout ke svému Dílu spolupráci s týmem vlastního výběru nebo navrhnout vhodného kandidáta na určitou pozici (např. editor, ilustrátor, grafik, layoutér…)…. Pokud s týmem či jednotlivcem, kterého vybere sám Autor, nebude ATYP Press opakovaně spokojen, vyhrazuje si právo ho
  nahradit člověkem z vlastního týmu.
 • ATYP Press si vyhrazuje možnost zrušit Platformu bez jakéhokoli postihu či odpovědnosti vůči Autorům či týmu spolupracujícím na Dílu.
 • ATYP Press může zajišťovat distribuci Díla. ATYP Press však není povinen zajišťovat marketing spojený s Dílem a jeho distribuci. Vše bude
  individuálně nastaveno s každým Autorem.
 • ATYP Press může pomoci Autorovi šířit povědomí o jeho Díle na sociálních sítích ATYP magazínu, Nadačního fondu ATYP a na webu ATYP magazín PR článkem, rozhovorem nebo recenzí. Není to však jeho povinnost.
 •  
 • ATYP Press v žádném případě
  a za žádných okolností neodpovídá za:

(a) kvalitu a spolehlivost Autorů;

(b) výběr, kvality a spolehlivost
týmu spolupracujícím na Dílu;

Zkrátka, jasně a přímočaře:
Uděláme vše pro to, aby Vaše hvězdné dílo dostalo ty nejlepší podmínky pro to, aby zazářilo na literárním nebi a doletělo rychlostí světla ke svým čtenářům. Za srážku s bludnými asteroidy ale neručíme a pokud k nějaké nečekané vesmírné události dojde, pak se společně pokusíme najít novou cestu.
Rádi nabídneme služby editorské a korektorské, které budou zajišťovat především lidé vytvářející ATYP magazín. Rádi nabídneme naše zkušenosti z platformy ATYP magazínu a Nadačního fondu ATYP magazín pro reklamu a marketing. Není to však
vymahatelné, není to povinnost naší firmy, nadačního fondu ani ATYP magazínu.

Duševní vlastnictví

ATYP Press bezvýhradně akceptuje pouze původní tvorbu Autora i týmu.

Práva duševního vlastnictví (až na poskytnutí licenční smlouvy) zůstávají Autorovi a týmu.
Jednotliví pracovníci týmu se uzavřením smlouvy zavazují Autorovi poskytnout svou tvorbu k vytvoření jeho Díla (pokud při plnění této smlouvy práva duševního vlastnictví budou vznikat).

Autor a Kolegové prohlašují, že k Dílu, ani k jakýmkoli jeho, byť dílčím částem, nikdo nemá žádná práva. Autor a Kolegové dále prohlašují, že žádná takováto práva nikomu smluvně či jinak neslíbili, ani je pro nikoho jiného nevytvářejí.
Uvedené se neaplikuje na práva ATYP Press, viz dále. Jednoduše
řečeno: Jsme atypičtí, svobodomyslí, ale plagiátorství
nestrpíme.

Platby, poplatky a smlouvy

Veškeré finanční toky mezi Autorem a týmem budou probíhat skrze ATYP Press.

V ojedinělých případech může s financováním Díla pomoci také Nadační fond ATYP
z darů či grantů.

Autor je povinen uzavřít s ATYP Press Nakladatelskou výrobní a Distribuční smlouvu. Nakladatelská výrobní i Distribuční smlouva musí být uzavřena před
předprodejem nebo před složením Cílové částky, pokud Cílovou částku hradí Autor výlučně z vlastních zdrojů (viz níže), jinak ATYP zruší registraci Autora a Autor tak nebude schopen využívat Platformu. Jednoduše řečeno: Veškeré platby půjdou
skrze ATYP PRESS, který s nimi naloží přesně tak, jak je uvedeno
v těchto podmínkách. Autor uzavře Nakladatelskou výrobní a Distribuční smlouvu ještě před Předprodejem (nebo předtím, než sám složí Cílovou částku z vlastních zdrojů).

Cílová částka a předprodej

Aby mohl Autor započít konkrétní (faktickou) spolupráci s týmem, musí Autor nashromáždit cílovou částku (Cílová částka). Cílová částka je částka, která odpovídá předpokládaným nákladům na komplexní vytvoření Díla.

Přesná kalkulace bude sjednána mezi Autorem a ATYP Press vždy individuálně. 

Autor může Cílovou částku uhradit z vlastních zdrojů, z předprodeje nebo kombinací obou variant. ATYP Press je však oprávněn odmítnout uzavření distribuční smlouvy v případě, že Autor zamýšlí uhradit Cílovou částku výhradně nebo z více než 20% z vlastních zdrojů. V případě, že autor dodatečně hradí Cílovou částku z více než 20%, je ATYP Press oprávněn od Distribuční smlouvy odstoupit.

Pokud se Autor rozhodne financovat část Cílové částky z předprodeje, zavazuje se řídit se Podmínkami předprodeje, zejména se zavazuje k rozumné a účelné spolupráci a součinnosti (např. poskytnutí osobního věnování, ale i možnost za úplatu spoluvytvářet obsah, např. názvy postav atd.). Konkrétní podmínky předprodeje budou co do nabízených věcí a úkonů (zážitků) sjednány mezi Autorem a ATYP Press vždy individuálně.

Pokud v jakékoli fázi přípravy Díla nebude Cílová částka dostačující na dokončení Díla, není ATYP Press v žádném případě povinen poskytnout jakékoli
financování. V těchto případech Autor dofinancuje navýšenou Cílovou částku z vlastních zdrojů nebo po souhlasu ATYP Press znovu otevře možnost předprodeje.

Neúspěšný předprodej

Pokud bude předprodej neúspěšný (nebude vybrána Cílová částka), ruší se celý projekt přípravy Díla, včetně uzavřených smluv (případně smluv o smlouvách
budoucích) mezi Autorem a Kolegou. Jednoduše řečeno: Vydání knihy, včetně všech nákladů, musí někdo zaplatit. K tomuto si určíme Cílovou částku, kterou buď uhradí Autor z vlastních zdrojů, nebo která se, věříme, vybere z Předprodeje. V
Předprodeji si mohou zákazníci koupit nejen knihu, ale i další zážitky. Je ve vlastním zájmu Autora, aby se na Předprodeji co nejvíce a nejoriginálněji podílel.

Autor zaplatí při neúspěšném předprodeji práci těm z týmu, kteří se na předprodeji podíleli (grafik k obálce, korektor textů v šabloně, marketingový pracovník, asistent projektu)

Komunikace a doručování

Veškerá oznámení (nebo jiná sdělení) mezi Platformou a Autory, v souvislosti se
smlouvami mezi nimi uzavřenými, musí být učiněny písemně a považují se za doručené doručením druhé straně, která je adresátem, a to e-mailem, nebo přes podpisovou platformu.

Oznámení dle předchozího článku se považují za doručené dnem jejich přijetí adresovanou stranou, případně dnem odmítnutí jejich přijetí.

Při prokazování doručení bude dostačující prokázat, že došlo k doručení, nebo že obálka obsahující oznámení nebo jiné sdělení byla řádně adresována a předána poštovní službě jako předplacená doporučená poštovní zásilka, nebo v případě kurýrní služby předána kurýrovi. Při prokazování doručení e-mailu, se e-mail považuje za doručený následující pracovní den po dni odeslání na e-mailovou adresu.

Mezi stranami bude doručováno na adresy uvedené v hlavičkách smluv mezi nimi uzavřenými, případně na adresy, které si za tímto účelem smluvní strany sdělí.
Jednoduše řečeno: Při oficiálnější komunikaci ohledně smluv
a jejich plnění budeme mezi sebou komunikovat písemně (nejčastěji
emailem) podle výše uvedených pravidel, aby důležitá komunikace
byla pro všechny strany vždy dohledatelná. 

Osobní údaje

Aby mohl ATYP Press poskytovat služby Platformy podle těchto Obchodních podmínek, musí zpracovávat některé osobní údaje Uživatelů. ATYP Press dále
zpracovává osobní údaje Uživatelů k ochraně svých oprávněných zájmů. Podrobnosti jsou uvedeny v Mediálních pravidlech a GDPR na webu ATYP magazínu. Jednoduše řečeno: Vaše osobní údaje
chráníme, žádný strach. Legislativa nás však nutí o tom
vyplnit ještě jeden papír.

Závěrečná ujednání

Pokaždé, když Uživatel na návrh ATYP Press odsouhlasí aktuální obchodní podmínky Platformy, tak, že se ATYP Press a Uživatel zavazují, že budou
dodržovat aktuální obchodní podmínky Platformy.

ATYP Press může obchodní podmínky Platformy kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud změnu oznámí Uživateli pomocí Platformy nebo emailem. Změna je účinná uplynutím jednoho týdne od oznámení, neurčí-li ATYP Press v
oznámení pozdější účinnost. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, může po oznámení změny, nejpozději však ke dni účinnosti změny, vypovědět smlouvu s ATYP Press ke dni účinnosti změny. Nevypořádané závazky vzniklé před účinností výpovědi se vypořádají podle podmínek účinných před účinností výpovědi.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními
podmínkami, uzavřením smlouvy mezi Autorem a Kolegou a jakýmkoliv
dalším použitím Platformy se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Platformu realizován. Veškeré spory budou řešeny před soudy České republiky.

Spotřebitelem je každý Uživatel, který neuzavírá smlouvu mezi Autorem a týmem v rámci svého podnikání nebo v rámci své autorské činnosti. ATYP Press je podnikatelem. Spotřebitel má právo odstoupit od těchto Obchodních podmínek s ATYP Press bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.
Tato lhůta běží ode dne potvrzení registrace. Pokud chce spotřebitel od Obchodních podmínek odstoupit, musí prokazatelně informovat ATYP Press formou jednostranného, textem zachyceného právního jednání odeslaného na adresu ATYP Press (i emailem).


Formulář pro vzorové odstoupení:

„Oznámení o odstoupení od
smlouvy.

Oznamuji, že tímto odstupuji od Obchodních podmínek s
provozovatelem Platformy ATYP Press [dále spotřebitel uvede své jméno
a adresu a podepíše se].“ Pokud se nepodaří urovnat spor mezi
spotřebitelem a ATYP Press, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na
internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům. Jednoduše řečeno:
Trocha právnického povídání nakonec. Řídíme se českým
právem. Pokud budete mít k čemukoli dotazy, napište nám na
redakce@atyppress.cz.

Naše Reklama v Díle

V každém díle si ATYP Press vyhrazuje místo na své logo, na logo ATYP magazínu, případně Nadačního fondu ATYP.

Zajištění tiskárny

ATYP Press si vyhrazuje právo na vyhledání tiskárny pro vytištění Díla. V ojedinělých případech může být tiskárna vybrána Autorem, pokud bude
naplňovat kritéria pro výběr.

ATYP Press s Nadačním fondem ATYP dlouhodobě spolupracuje s Nakladatelstvím Portál. Pokud se ATYP Press domluví s Nakl. Portál na spolupráci ke konkrétnímu
Dílu budeme jednat s Autorem a Portálem o možnosti distribuce Díla do jejich distribuční sítě v knihkupectvích.

OBSAH DÍLA

Dílo nesmí svým obsahem nikoho
stigmatizovat, urážet nebo degradovat. Dílo musí být v souladu s Listinou práv a svobod, …

Uživatel je plně zodpovědný za to, že převodem finančních prostředků v rámci Projektu nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v
Projektu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.

Honorář – individuální dohoda s autorem Díla a spolupracujícími na díle.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

1.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na adresách: https://www.atyppress.cz/obchod/, atypmagazin.cz/predplatne, autistickakonference.cz, nfatyp.cz.

1.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

1.5. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro smlouvy o uzavřené v rámci marketingové akce; pokud zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu v účinnosti stávající VOP. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou VOP nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

1.6. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

1.7. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

1.8. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

1.9. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

1.10. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

1.11. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

1.12. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adresách www.atyppress.cz, atypmagazin.cz, autistickakonference.cz, nfatyp.cz v sekci GDPR/Informace o zpracování osobních údajů.

1.13. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

V. GDPR a mediální pravidla vydavatele ATYP Press (stejná jako pro Nadační fond ATYP) najdete na webu ATYP magazínu, https://atypmagazin.cz/gdpr/.

Přihlášení